Tất cả sản phẩm

Lưới Danh sách

From Phnom Lenh 4h30

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 5h30

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 7h

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 8h

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 9h

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 10h30

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 12h

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 13h30

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫

From Phnom Lenh 15h

Lịch trình xe Khải Nam về Việt Nam Xuất phát từ bến xe Khải Nam Campuchia. Đi 3 tiếng đến quán cơm/trạm dừng chân Khải Nam. Tại đây, hành khách ăn uống/vệ sinh 15p. Làm thủ tục ở cửa khẩu Mộc Bài 15p. Tiếp...

180.000₫